Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve  6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (İşbu metin içerisinde “Kanun” veya “KVKK” olarak kullanılacaktır) kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade eder. Bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise  Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvelik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmış ve bu verilerin ancak ilgilinin açık rızası ile işlenebileceği belirtilmiştir.

Bu Gizlilik Beyanı kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

GİZLİLİK BEYANI

TACK TMI  (buradan itibaren “Tack TMI” olarak anılacaktır) işbu kayıt formunda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla alıcı tarafından verilen bilgilerin işlenme amacı, işlenme süresi, işlenme yöntemi ve hukuki sebebi; kimlere, hangi amaçlarla aktarılabileceği konularında alıcıya bazı bilgiler vermek istemektedir. Bu veri toplama işlemi, özellikle belirtilen ve yaygın olarak kullanılan kişisel veri işlemlerine tabi olacaktır. Katılımcılar bu işlemlerin yapılmasına rıza gösterirler ise, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir. Sağlanan her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri, ilgili yasalara uygun olarak işlenecektir.

KVKK’da kişisel verileriniz; milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Bu çerçevede tüm Dünya’yı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsü, kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit ettiğinden kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz Sağlık Bakanlığı ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlülüklere ve ilkelere uygun hareket edilecek ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

 • Adınız, cinsiyetiniz, doğum tarihi ve yeriniz, iletişim bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve TC Kimlik numaranız
 • E-posta adresiniz, fatura ve teslimat adresleriniz, bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bazı durumlarda bu iletişimin kayıtları

VERİ İŞLEME HANGİ AMAÇLAR İÇİN GERÇEKLEŞİR?

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi;
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek;
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi;
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmeyi kapsamaktadır,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; satın alınan ürünün stok durumu, ürün hakkında yapılan son işlem bilgisi, alıcının satış sonrası destek talebi hakkında bilgilendirme ve ilgili birimlere yönlendirme işlemlerini kapsamaktadır,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet , memnuniyet ve önerilerini değerlendirebilmeyi kapsamaktadır,
 • Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmeyi, kampanyaları aktarmayı kapsamaktadır,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi; mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek için yapılması gerekenleri kapsamaktadır,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi;
 • Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası;
 • Sunulan Ürün ve Hizmetlerden Faydalandırmak için Gerekli Çalışmaların İş Birimleri Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Kişisel Verileriniz kural olarak açık rızanıza binaen işlemektedir. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanıza gerek olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir (KVKK Md. 5.2 ve Md. 6.3).

Ayrıca Sosyal Medya vb. aracı kanallarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de ayrıca tekrar rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

Kişisel veriler bu tür veri işlemleri için Tack TMI personeli tarafından kullanılan manuel ve/veya otomatik sistemler ile işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ:

www.tacktmiturkey.com web sitesinden alışveriş yapan alıcıların verdikleri veriler, alıcıların rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Tack TMI  tarafından işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet sitemizdeki üyelik formları, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.

VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ:

Veriler KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer ilgili mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halde yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı sürece işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARIMI:

KVKK Madde 4 ikinci paragraf uyarınca belirlenen, Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızaya binaen yapılacak işlemlere yönelik aktarımlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile Kişisel Verilerinizi, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerine de uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere (Şirket ortaklarımız, ortaklarımızın sahibi olduğu şirketler, iştiraklerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, danışmanlarımız, işbirliği yapılan şirket veya kişiler de dahil) aktarabilmektedir

Bunun haricinde KVKK Madde 4 birinci paragraf uyarınca KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanızı gerektirmeyen istisnai işlemeler kapsamında Kişisel Verileriniz açık rızanız olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

VERİ SAĞLAMANIN NİTELİĞİ VE REDDİN SONUÇLARI

Kişisel verilerin sağlanması, isteğe bağlı olsa da, yukarıdaki amaçlar için gereklidir. Bu tür verileri sağlamanın reddedilmesi, Tack TMI’ın yukarıda sıralanan faaliyetleri yürütmesini imkansız kılar. Bu nedenlerle, verilerin işlenmesine onay verilmesi Tack TMI’ın temel faaliyetleri için önem arz etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK KANUNDAN DOĞAN HAKLARINIZ VE VERİ SORUMLUSU OLARAK DESTEĞİMİZ:

KVKK Madde 11 uyarınca; Veri Sorumlusu olan Tack TMI’ye başvurarak;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Tack TMI’ın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde web sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak bizde kayıtlı olan e-posta adresinizden, turkey@tacktmiglobal.com adresimize e-posta atabilir; internet sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunların yanı sıra Şirketimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edilebilir ya da noter aracılığı ile de gönderilebilirsiniz.

Buna göre Tack TMI veri sorumlusu sıfatıyla,  ilgili kişiden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgili kişiye geri dönüş sağlayarak gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı müddetçe ücretsiz olarak yapılacaktır.

Bu bildirimin şartları gerekmesi halinde yeniden düzenlenebilir. Bu Bildirimde yapılan önemli düzenlemeleri, web sitemizde ya da başka iletişim kanallarını kullanarak kullanıcılarımızla temasa geçmek suretiyle uygun bildirimlerle yayınlayacağız.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Tack TMI’ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Tack TMI’ın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için alıcıların Tack TMI’la doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Beyanına ilişkin olarak ek bilgi istediğiniz ve/veya Grup Veri Koruma Yetkilisiyle ve yerel Gizlilik Yöneticisiyle iletişime geçmek ve taleplerinizi iletmek istemeniz durumunda lütfen turkey@tacktmiglobal.com adresine e-posta atınız.

ONAY
Aydınlatma Metni ve Gizlilik bildirimini okudum ve yukarıdaki bilgiler ışığında, kişisel verilerimin işlenmesine onay verdiğimi belirtirim.

ÜNVAN: Gi Group Human Resources And Consultancy İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş.

ADRES: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No:13 Kat:6 34394 Şişli / İstanbul

Tel: 0212 939 59 60

Başa dön