Gizlilik Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

AYDINLATMA METNİ

GI GROUP İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK A.Ş.

 

GI GROUP İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, hizmetlerimiz kapsamında Kişisel Verilerinizi gerekli özen ve hassasiyetle işlemekteyiz. Bu kapsamda, verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve kimlerle paylaşılabileceği, verilerinizin toplanma yöntemi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLER NEDİR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (İşbu metin içerisinde “Kanun” veya “KVKK” olarak kullanılacaktır) kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade eder. Bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise  Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvelik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmış ve bu verilerin ancak ilgilinin açık rızası ile işlenebileceği belirtilmiştir.

Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLER İŞLENİYOR?

 • Adınız, doğum tarihi ve yeriniz, iletişim bilgileriniz ve nitelikleriniz (eğitim, öğrenim kursları ve staj), kimliğinizi ve çalışma hakkınızı kanıtlayan belgeler ve özgeçmişinizde sıraladığınız diğer bilgiler;
 • Eğer herhangi başka bir sosyal medya hesabını kullanarak sisteme giriş yaparsanız: profil bilgileriniz;
 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bazı durumlarda bu iletişimin kayıtları;
 • Seyahat bilgileriniz;
 • Sizin ve ziyaretçilerinizin işyerine girişleriniz esnasında, işyeri hekimi veya yetkili sağlık personeli tarafından ateş ölçümlerinin yapılmasıyla elde edilen veriler;
 • Herhangi bir engelinizin varsa bu bilgiler ve işyerinde sizin için yapılması gereken düzenlemelerin ayrıntıları;
 • Bünyemiz çalışanı ve üçüncü şahıs/taraflardan gelen, hakkınızdaki geri bildirimler; başkaları hakkında verdiğiniz geri bildirimler;
 • GI GROUP’un ve GI GROUP çalışanın düzen ve hukuki güvenliğinin sağlanması maksadıyla kurumsal e-mail iletişim akışı ve iletişim içerikleriniz

VERİ İŞLEME HANGİ AMAÇLARLA YAPILIR?

 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi için: İş kanunundan doğan yükümlülüklerin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için.
 • Müşterilerimizin birçok alanda personel ihtiyacına yönelik personel görevlendirmesi.
 • Personel atamasını sağlamak için; Bir çok sektörde müşterilerimizin personel ihtiyacına yönelik personel temin etmek.
 • GI Group faaliyetleri, eğitim, pazarlama, ticari iletişim, pazar araştırması ve istatistiksel analiz ile ilgili e-posta, kısa mesaj veya MMS ile iletişim; Rızanızla, e-posta, mesajlaşma veya telefon gibi direkt pazarlama için iletişim bilgilerin kullanılması.
 • GI Group tarafından işlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla; Şirket içerisindeki bilgi akışı kontrolünün sağlanabilmesi, işyeri içi verimliliğin ölçülebilmesi ve güvenlik gibi hukuken de meşru sayılan gerekçelerle GI Group yönetim yetkisi kapsamında tarafınızın kullanımına sunulmuş olan her türlü iletişim aracı , haberleşme hürriyetiniz ve kişisel verilerinizin korunmasını isteme hakkınız kapsamında GI Group tarafından denetlenebilecektir.
 • Kamu sağlığı ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla; Covid-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek amacıyla sizin ve ziyaretçilerinizin işyerine girişleri esnasında işyeri hekimi veya görevli sağlık personeli tarafından ateş ölçümlerinizin yapılmasını, sizin ve ziyaretçilerinizin yurt içi ve yurt dışı seyahat bilgilerini kapsar.
 • GI Group ve çalışanın düzen ve hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanı eylemlerine karşı cezai ve hukuki sorumluluklardan korumak ve bunlardan korunmak adına, verimliliği ölçmek veya güvenlik endişeleri gibi haklı ve hukuki olarak meşru sayılan sebeplerle GI Group yönetim yetkisi kapsamında ve işyerinin düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sınırlı olmak üzere çalışanın kullanımına sunduğu iletişim araçlarının iletişim akışı ve iletişim içeriklerini kapsar.
 • GI Group tarafından gerekli görülen diğer haller; (Verileri üçüncü şahıs, gerekli hallerde, herhangi bir yasal zorunluluğa uymak için vb.)

 

 • GI Group’un kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla; İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve sair mevzuattan kaynaklanan ve ayrıca SGK, İŞKUR gibi kurumlardan doğan yükümlülükler ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) kullanılmakta olup  işbu sistemin uygulanmasında kişisel verilerin depolanması, imhası, saklama süresi ve işlenmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

 

Kişisel Verileriniz kural olarak açık rızanıza binaen işlemektedir. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanıza gerek olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir (KVKK Md. 5.2 ve Md. 6.3).

Ayrıca Sosyal Medya vb. aracı kanallarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de ayrıca tekrar rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

Kişisel veriler bu tür veri işlemleri için GI Group personeli tarafından kullanılan manuel ve/veya otomatik sistemler ile işlenecektir.

VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ:

Veriler KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer ilgili mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halde yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı sürece işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARIMI:

KVKK Madde 4 ikinci paragraf uyarınca belirlenen, Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızaya binaen yapılacak işlemlere yönelik aktarımlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile Kişisel Verilerinizi, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerine de uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere (Şirket ortaklarımız, ortaklarımızın sahibi olduğu şirketler, iştiraklerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, danışmanlarımız, işbirliği yapılan şirket veya kişiler de dahil) aktarabilmektedir.

Bunun haricinde KVKK Madde 4 birinci paragraf uyarınca KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanızı gerektirmeyen istisnai işlemeler kapsamında Kişisel Verileriniz açık rızanız olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, fiziken ve elektronik ortamda, tarafınızca sözlü veya yazılı olarak yapılan başvurular, e-posta, internet sitesi üzerinden veya internet sitesi üzerinden yaptığınız üyelik kanalıyla toplanmaktadır.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK KANUNDAN DOĞAN HAKLARINIZ VE VERİ SORUMLUSU OLARAK DESTEĞİMİZ:

KVKK Madde 11 uyarınca; Veri Sorumlusu olan GI Group’a  başvurarak;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde      zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak bizde kayıtlı olan e-posta adresinizden, infotr@gigroup.com adresimize e-posta atabilir; internet sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunların yanı sıra Şirketimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edilebilir ya da noter aracılığı ile de gönderilebilir.

Buna göre GI Group veri sorumlusu sıfatıyla,  ilgili kişiden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgili kişiye geri dönüş sağlayarak gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı müddetçe ücretsiz olarak yapılacaktır.

Bu bildirimin şartları gerekmesi halinde yeniden düzenlenebilir. Bu Bildirimde yapılan önemli düzenlemeleri, web sitemizde ya da başka iletişim kanallarını kullanarak kullanıcılarımızla temasa geçmek suretiyle uygun bildirimlerle yayınlayacağız.

İşbu Aydınlatma Metni ilişkin olarak ek bilgi istediğiniz ve/veya GI Group Veri Koruma Yetkilisiyle ve yerel Gizlilik Yöneticisiyle iletişime geçmek ve taleplerinizi iletmek istemeniz durumunda lütfen infotr@gigroup.com adresine e-posta atınız.

 

ONAY

Aydınlatma Metni’ni okudum ve yukarıdaki bilgiler ışığında Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları anladım.

GI GROUP HUMAN RESOURCES AND CONSULTANCY İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK A.Ş. 

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No:13 Kat:6, 34394 Şişli/İstanbul

Tel: +90 212 939 59 60

 

Başa dön